353

Położnictwo - studia pomostowe:

poloznictwo

>> PREZENTACJA KIERUNKU <<

 

Warunki przyjęcia na płatne studnia na wyżej wymienionych kierunkach studiów:

  1. Osobiste złożenie dokumentów w Dziekanacie.

  2. Posiadanie świadectwa dojrzałości.

  3. Posiadanie dyplomu położnej.

  4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł. na konto Uczelni.

  5. Kwalifikacja lekarza medycyny pracy do możliwości podjęcia studiów na kierunku położnictwo.

  6. Podpisanie zobowiązania odpłatności za studia zgodnie z regulaminem opłat edukacyjnych w WSM.

  7. Kierunek zostanie uruchomiony jeśli liczba kandydatów będzie nie mniejsza niż 30 osób. 

W przypadku nie uruchomienia studiów kandydatom zwraca się opłatę rekrutacyjną, a złożone dokumenty kandydat odbiera w Dziekanacie i postępowanie rekrutacyjne w niniejszym trybie jest zakończone. 

Rekrutacja na I rok studiów prowadzona jest na podstawie:

  • posiadania uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo  na poziomie studiów pierwszego stopnia;

  • posiadania akredytacji do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne wydanej przez Ministra Zdrowia.

  • studia na kierunku POŁOŻNICTWO prowadzone jako studia pierwszego stopnia na podstawie art. 52 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. Nr 174 poz. 1039)

Warunki przyjęcia na studia pomostowe realizowanych w ramach Projektu UE dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnik projektu – oznacza pielęgniarkę/pielęgniarza lub położną/położnego w rozumieniu obowiązującej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, bezpośrednio korzystającą z pomocy finansowej w ramach Projektu, zakwalifikowaną do udziału i ukończenia Studiów pomostowych realizowanych w ramach Projektu, posiadającej:

1. Obywatelstwo państwa polskiego albo obywatelstwo państwa obcego.

2. Pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położnik posiadająca obywatelstwo polskie musi legitymować się odpowiednim wykształceniem pozwalającym na wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej. Dyplom pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego.

3. Pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położnik posiadająca wyłącznie obywatelstwo państwa obcego, (niezależnie czy jest to państwo członkowskie UE lub państwo trzecie) jest zobowiązana posiadać ważne prawo wykonywania zawodu na terenie RP oraz być faktycznie zatrudniona na terenie RP w zawodzie pielęgniarki lub położnej.

4. Uczestnikiem projektu nie może być osoba bezrobotna, tzn. konieczne jest, aby posiadała status osoby zatrudnionej lub wolontariusza. Nie wymagane jest zatrudnienie koniecznie w zawodzie pielęgniarki lub położnej. Zmiana statusu Uczestnika projektu może ulec zmianie, w związku ze zmianą dokumentów programowych i wytycznych Instytucji Zarządzającej (minister właściwy ds. rozwoju regionalnego) Instytucji Pośredniczącej I (minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej) i II stopnia (Instytucja Wdrażająca – minister właściwy ds. zdrowia/Departament Funduszy Europejskich) obowiązujących w tym zakresie.

5. Świadectwo dojrzałości.

Studia na kierunku POŁOŻNICTWO prowadzone jako studia pierwszego stopnia na podstawie art. 52 ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174 poz. 1039):

Prowadzone będą w formie studiów niestacjonarnych i trwają:

Poziom B - dla położnych posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwu i pół - letnich medycznych szkół zawodowych - 2 semestry

 

• wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości oraz dyplomem ukończenia odpowiedniej medycznej szkoły zawodowej;

• kwalifikacja przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację osobistą w ramach limitu przyjęć oraz rozmowy indywidualnej z kandydatem/ką dotyczącej udokumentowanego kształcenia w zawodzie i stażu pracy;

• określony poziom kształcenia zostanie uruchomiony jeśli liczba kandydatów będzie nie mniejsza niż 30 osób;

• absolwenci studiów otrzymują dyplom studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem

• terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji określone zostaną przez Dziekana.

 

Kandydaci na WYŻEJ WYMIENIONE kierunki studiów zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 

1. Podanie do JM Rektora WSM-->> POBIERZ

2. Kwestionariusz osobowy-->> POBIERZ

3. Świadectwa/dyplomy

4. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa dojrzałości

5. Oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis świadectwa/dyplomu ukończenia medycznej szkoły zawodowej

6. Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers)

7. Cztery fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w formacie 3,5 cm x 4,5 cm)

8. Kserokopia prawa wykonywania zawodu położnej.

9. Zaświadczenie wystawione przez Lekarza Medycyny Pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na określonym kierunku, a kandydaci czynni zawodowo dodatkowo kserokopię aktualnych wpisów w Książeczce zdrowia. Badania można wykonać bezpłatnie w Przychodni Medycyny Pracy na terenie miasta Sosnowiec na podstawie skierowania, które można odebrać w Dziekanacie Uczelni

10. Zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie.

11. Zgoda na przetwarzanie prac pisemnych przez program antyplagiatowy. -->> POBIERZ

12. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (85 zł) - nr konta: Getin Bank S.A. 51156000132367064178200001

 

Oraz

1. Dokumenty potwierdzające okresy i miejsca (oddziały) zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej

2. Dokumenty potwierdzające ukończone specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

3. Dokumenty potwierdzające ukończone kursy kwalifikacyjne w dziedzinach położnictwa.

 

Po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej WSM w Sosnowcu o przyjęciu na pierwszy rok studiów na wybranym kierunku, kandydat jest zobowiązany dokonać wpisu na studia do 7 lutego 2014 roku.

Przy składaniu dokumentów należy okazać do wglądu oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii.

 

kierunki baner

BEZPŁATNE STUDIA

STUDIA MGR

baner glowna

Logowanie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

20140528 nauka to wolnosc baner int-04

campus 2014 ministerstwo szkolnictwa

ministerstwo zdrowia

portal pielegniarek

pomostowe

pogotowie

szpital sosnowiec

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie dlatego na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.